Zbliżają się Walentynki!

Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć,
Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,
Kochać to znaczy komuś zawierzyć,
Kochać to znaczy dla kogoś żyć!

Najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Walentynek,

które przypadają już w najbliższą niedzielę.

Informacja od Zarządu PSONI – Koło w Żychlinie

Informacja od Zarządu PSONI Koło w Żychlinie

 

Żychlin dn.29.01.2021r.

 

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie, jako jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej, informuje, że od dnia 01 lutego 2021 roku powierzył Pani Iwonie Ranachowskiej obowiązki kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w zastępstwie za nieobecną kierownik WTZ Elżbietę Woźniak, która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, wynikającym z choroby.

Pani Iwona Ranachowska dotychczas pracowała na stanowisku terapeuty w pracowni komputerowo-poligraficznej w WTZ w Żychlinie.

Na stanowisko terapeuty do pracowni komputerowo-poligraficznej zostanie zatrudniony pracownik na zastępstwo.

 

Przewodnicząca Zarządu Koła

Elżbieta Woźniak

Zarząd PSONI Koło w Żychlinie składa rodzinie najszczersze wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci Pani Barbary Królikowskiej, wieloletniej członkini i wiceprzewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie informuje, że zatrudni pracownika na zastępstwo.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

Informuje, że zatrudni pracownika na zastępstwo:

– Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie 

(w wymiarze 1 etatu, od dnia 01.02.2021r.)

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, po. 114 z późn. zm.),

5)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika lub inne pokrewne nauki społeczne,

6)      minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

7)      znajomość przepisów ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

8)      umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie.

2. Wymagania dodatkowe

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki,

2)      planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników WTZ oraz urlopów pracowników,

3)      czynny udział w pracach rady programowej WTZ,

4)      efektywna realizacja zadań i celów,

5)      wykonywanie kontroli wewnętrznej,

6)      stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, Zarządem Koła PSONI oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

7)      planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ,

8)      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ,

9)      współdziałanie z Zarządem Koła w zabieganiu o środki pozabudżetowe,

10)    przedkładanie Zarządowi Koła PSONI propozycji rozwoju placówki,

11)    nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,

12)    podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ,

13)    organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

4. Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

5. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2) CV,

3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)  kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, referencje itp.),

 

Dokumenty  należy składać w tymczasowej siedzibie WTZ – ul. Dobrzelińska 6, 99-320 Żychlin od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

 

 

ZAWIADOMIENIE !!!

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie informuje, że od dnia 23 do 30 grudnia 2020r. nie będzie zajęć w warsztacie. Uczestnicy WTZ wykorzystają w okresie Świąt Bożego Narodzenia tj. od 23 do 30 grudnia 2020 roku pozostałe 5 dni z obowiązującej przerwy wakacyjnej.

Pracownicy WTZ w tych dniach wykorzystają odbiór godzin lub pozostały urlop wypoczynkowy z 2020r.

Pozostali pracownicy będą uzupełniać i wypełniać dokumenty dotyczące uczestników i placówki.

W dniu 31 grudnia 2020r. uczestnicy mogą skorzystać z terapii w warsztacie.

Proszę o podanie informacji, kto będzie brał udział w zajęciach.

Osoba do kontaktu Elżbieta Woźniak tel.0-24 2853777 do godz.15 lub kom. 600 588 480.

 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Życzy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Żychlinie

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Życzą Uczestnicy i Pracownicy

Warsztatu Terapii Zajęciowej

PSONI Koło w Żychlinie

Accessibility
Zamknij Zamknij