Wycieczka do Mini Parku – Stajni Oleszcze

W środę 23 września 2020 w ramach zajęć terapeutycznych wybraliśmy się z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej do Mini Parku w Stajni Oleszcze, gdzie mogliśmy obcować z naturą i podziwiać zwierzęta: sześć pięknych koni, m.in. Hertę, Frezję, Poezję, Kaskadę;  alpaki o imionach: Bratek, Floks i Niecierpek; kangury; najmniejsze owce świata – quessant i mini koziołki: Koziołka i Matołka, domek z szynszylami, pawilon ogrodowy, domek dla owadów, ule, bażanty ozdobne, pawie, papugi, gołębie, przepiórki i kury ozdobne.

Mile spędzony czas w gościnnym Oleszczu urozmaiciło nam ognisko i degustacja pieczonych kiełbasek. Pogoda nam bardzo sprzyjała i zostaliśmy przyjęci niezwykle serdecznie.

Połączyliśmy wypoczynek i edukację na świeżym powietrzu. Podczas pobytu w Stajni Oleszcze otrzymaliśmy solidną dawkę wiedzy połączoną z zabawą w sielskim klimacie.

Podziękowania dla Księdza Dariusza.

Podziękowanie

Drogi  Księże Dariuszu

Warsztat Terapii Zajęciowej

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną

– Koło w Żychlinie

Serdecznie dziękuje za współpracę z naszą placówką,

 za opiekę duszpasterską oraz modlitwę

i życzliwość okazaną naszym podopiecznym.

Na nadchodzący czas posługi kapłańskiej w nowej parafii

 – życzymy zdrowia, uśmiechu oraz błogosławieństwa Bożego  

i wszelkiej pomyślności w realizacji planów,

Szczęść Boże.

Procedury dotyczące działalności WTZ przeciwdziałające zakażeniu SARS-CoV-2

Procedury WTZ PSONI Koło w ŻYCHLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA

Placówek dziennego pobytu PSONI KOŁO W ŻYCHLINIE

Warsztat Terapii Zajęciowej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

 

 1. Organizacja pobytu w placówce dziennej

 

 1. Do placówek uczęszczają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoby z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą przyjęci. Zaleca się opiekunom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała uczestnika w domu przed przyprowadzeniem go do placówki. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, należy poinformować o tym kierownika placówki.
 2. Ustala się liczbę uczestników, którzy deklarują udział w zajęciach na dany tydzień w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami.
 3. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia na teren placówki osób trzecich, niebędących pracownikami, rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestnika.
 4. Przy wejściu do budynku umieszcza się informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym.
 5. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy, uczestnicy i opiekunowie, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).
 6. Osoba przyprowadzająca uczestnika zobowiązana jest:
 • być zdrową, wyposażoną w rękawiczki, maseczkę, zachowywać środki ostrożności w postaci osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki (zalecane rękawiczki jednorazowe).
 • zobowiązuję się odbierać uczestnika przy wejściu do placówki,
 • poddaje się pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego (w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C następuje odmowa przyjęcia, a rodzic/opiekun zobowiązany będzie do stosowania się do procedury określonej
  w załączniku nr 3 do Regulaminu) przez wyznaczonego pracownika placówki,
 • do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1), dotyczącego zapoznania się
  z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała przy przyjęciu oraz kontrolnie podczas pobytu w placówce, oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego, zapewniający szybką
  i efektywną komunikację z opiekunami.
 1. W placówce następuje podział uczestników na grupy do 3 osób o stałym składzie
  z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami.
 2. W miarę możliwości następuje ograniczenie zajęć grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkuosobowych grupach o stałym składzie.

 

 1. Dowóz uczestników
 2. Do placówek dowożone wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zaleca się opiekunom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała uczestnika w domu na 1 godz. przed odjazdem. W przypadku podwyższonej temperatury lub objawów infekcji dróg oddechowych (duszność, kaszel objawów, objawów przeziębienia) należy niezwłocznie poinformować kierownika o odwołaniu transportu dzwoniąc pod ustalony numer telefonu:
 3. Przy wejściu do samochodu uczestnik ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 4. Uczestnik w samochodzie zajmuje wyznaczone miejsce, zachowując wskazany odstęp między pozostałymi uczestnikami.
 5. Między kolejnymi kursami samochód jest dezynfekowany.

 

 • Działania profilaktyczne
 1. W placówce zostaje wyznaczone pomieszczenie służące izolacji osoby, w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych, odpowiednio oznaczone, wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji, umożliwiające izolację,
  z podejrzeniem choroby COVID-19, do czasu przybycia jego rodziców, lub pracownika,
  z podejrzeniem choroby COVID-19, do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub innych służb.
 2. Umieszcza się w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk, z zastosowaniem piktogramów.
 3. Uczestnicy przebywają w stałej grupie do 3 osób z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami.
 4. Ogranicza się zajęcia grupowe na rzecz treningów indywidualnych.
 5. Zaleca się korzystanie i realizację zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej maksymalnej odległości od siebie.
 6. Spożywanie posiłków przez uczestników odbywa się w stałych grupach terapeutycznych w systemie zmianowym; po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek; wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć
  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60°C lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90°C.
 7. Zapewnia się dostęp do ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie placówki, w tym środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni.
 8. W placówce stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z uczestnikiem w postaci przyłbic/maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy, płyn do dezynfekcji, fartuch higieniczny.
 9. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu, pozostałe powinny być systematycznie odkażane, dezynfekowane
  i podawane tylko przez specjalistę.
 10. Odzież wierzchnia uczestnika i pracownika powinna być pozostawiona w szatni
  w oznaczonych miejscach.
 11. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

– regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

– dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł,

– w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.

– sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.

 1. Do dezynfekcji materiałów i pomieszczeń używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych. Przeprowadza się dezynfekcję lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie najczęściej, nie rzadziej niż trzy razy dziennie.
 2. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.
 3. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady.
 4. Po przeprowadzonych zajęciach należy przewietrzyć pomieszczenia (min. 3 razy dziennie).
 5. Zasady obowiązujące pracowników
  1. Opiekunowie, terapeuci oraz pracownicy administracyjni wypełniają i podpisują Oświadczenie Pracownika w związku z wykonywaniem pracy w placówce.
  2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownik, u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę wirusową zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. Stosuje się wobec niego „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem.”
  3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy
   w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzanym o zakażenie, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych;
  4. Kierownik placówki pobytu dziennego zobligowany jest na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa. 6. Informowanie uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
  5. Pracownicy zobowiązani są do:
  • pomiaru temperatury przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz w trakcie wykonywania pracy – minimum 2 razy dziennie, w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C – do stosowania się do procedury określonej
   w załączniku nr 3 do Regulaminu,
  • zakazu przychodzenia do placówki w biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd. oraz zakazu pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych
  • realizacji świadczenia pracy poprzez stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie dystansu społecznego o odległości minimum 2 m w przypadku bezpośrednich kontaktów z opiekunem uczestnika lub osobami trzecimi,
  • obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych
  • promowania i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego
  • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa oraz informowanie uczestników o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób zrozumiały dla uczestników;
  • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej: nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu, rękawiczki, maseczki i przyłbice.
  • bezpiecznego usunięcia zużytych środków ochrony osobistej oraz zachowania zasad higieny przed przystąpieniem do czynności związanych z pracą z uczestnikiem,
  • regularne wietrzenie pomieszczeń;
  • regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, w szczególności powierzchni wspólnych np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka,
  • codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
   w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i powierzchni płaskich),
  • stosowania się do procedur, określonych w niniejszym Regulaminie (co potwierdza podpisaniem oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu).

  Przepisy końcowe

  1. Wprowadza się następujące procedury obowiązujące na terenie placówki:
  • procedura na wypadek podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu,
  • procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia ośrodka – stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
  1. Do publicznej wiadomości podaje się treść obowiązujących procedur, instrukcji
   i niezbędnych numerów telefonów.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób.
  3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych o zasięgu ogólnonarodowym, Ministra Zdrowia, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kutnie.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19

 1. Do pracy mogą przychodzić osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
  na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go
  od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie uczestników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Do momentu skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pracownik zostaje odizolowany w przygotowanym na ten cel pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 4. Ze świadczeń realizowanych w placówce mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Jeżeli opiekunowie uczestnika zauważą niepokojące u niego objawy lub u któregoś
  z domowników, powinni telefonicznie powiadomić placówkę oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odpowiednim oddziałem zakaźnym.
 5. Po zaobserwowaniu przez personel niepojących objawów u uczestnika, rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie o tym poinformowani. Uczestnik z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby, ubranej w fartuch ochronny oraz maseczkę i rękawiczki, w wydzielonym do tego miejscu, służącym do izolacji. Miejsce to ma być jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz czytelnie oznaczone.
 6. Opiekunowie prawni zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej i zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji w zakresie dalszego postępowania.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w ośrodku procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).
 8. W każdym przypadku należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który określi czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę konkretny przypadek.
 9. Po zgłoszeniu zakażenia niezwłocznie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
  i wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/odnoszące się do osób, które miały kontakt
  z zakażonym.
 10. W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 11. W łatwo dostępnym miejscu należy umieścić numery Tel. kontaktowych
  do: organu prowadzącego, NFZ, stacji sanitarno-epidemiologicznej służb medycznych.

Załącznik nr 4

Procedura utrzymanie w czystości pomieszczeń i wyposażenia w WTZ PSONI Koło w ŻYCHLINIE

 1. Gruntowne sprzątanie odbywa się codziennie po zakończonej pracy, przez osoby wyznaczone przez Kierownika, ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w gabinetach.
 2. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) odbywa się również w ciągu dnia.
 3. Na bieżąco wykonuje się dezynfekcję toalet i umywalek.
 4. Mycie i dezynfekcja odbywa się wyłącznie przy użyciu środków i detergentów do tego
 5. Gruntownej dezynfekcji podlega cała placówka po wykryciu objawów chorobowych u pacjenta, jego opiekuna lub pracownika.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów.
 7. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych są przygotowywane w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją. Osoby przygotowujące roztwory zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej i stosowania się do wytycznych i ostrzeżeń zapisanych na opakowaniach środków chemicznych.
 8. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami. Wyjątek stanowią gotowe preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące.
 9. Wszystkie środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.
 10. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie. Nie należy wycierać do sucha dezynfekowanych powierzchni, jedynie odczekać na odparowanie środka.
 11. Do sprzątania pomieszczeń zaleca się stosować mopy i ścierki jednorazowego użytku. Jeżeli mopy i ścierki są wielokrotnego użytku, to w czasie sprzątania muszą być często zmieniane, a zużyte odkładane do worka, który po zakończeniu pracy zostanie zamknięty i przekazany do prania w temperaturze co najmniej 60 °C. Wiadra po zakończeniu sprzątania powinny zostać dokładnie zdezynfekowane i czyste odłożone do pomieszczenia na środki czystości i urządzenia do sprzątania.
 12. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, takich jak: ściany, parapety, kontakty, kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych – podłóg.
 13. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając dotykania wnętrza worka. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego worka.

CZEKAMY NA DECYZJĘ WOJEWODY ŁÓDZKIEGO !!!

Czekamy na decyzje Wojewody Łódzkiego, dotyczącą dalszego, czasowego zawieszenia działalności WTZ w Żychlinie.

Na ten czas wydana jest decyzja Wojewody warmińsko- mazurskiego o czasowym zawieszeniu działalności WTZ do 24 maja 2020r.

Dalsze informacje podamy w dniu 12. 05.2020r.

Od dnia 12.05.2020r. można przystąpić do  realizacji programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Osoby, które potrzebują pomocy w wypełnieniu druku zapraszamy do placówki WTZ – pracownicy WTZ pomogą.

Druki wniosku dostępne w placówce WTZ w Żychlinie lub na stronie PFRON.

 

INFORMACJA PFRON „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

PFRON uruchomił program: „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie złożył do PCPR w Kutnie prognozowanie środków dla 30 uczestników. Więcej Informacji w tej sprawie udziela kierownik WTZ -tel:24 285 37 77 lub 600 588 480.

Tryb postępowania w ramach Modułu III programu

 1. Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe. Powierzenie realizacji Modułu III programu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy samorządem powiatowym a PFRON. Samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu.
 2. Zapotrzebowania, o których mowa w ust. 1, składane są do Oddziałów PFRON w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2020 r. Zapotrzebowanie sporządza się na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
 3. Za datę złożenia zapotrzebowania uważa się datę jego wpływu do Oddziału PFRON, a w przypadku zapotrzebowań składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 4. Zapotrzebowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem zapotrzebowania.
 6. Ocena zapotrzebowań przeprowadzana jest w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty wpływu zapotrzebowania do Oddziału PFRON
 7. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki muszą zostać poprawione lub uzupełnione przez samorząd powiatowy w wyznaczonym przez PFRON terminie. Wezwanie samorządu powiatowego do uzupełnienia zapotrzebowania wstrzymuje bieg terminu oceny, o którym mowa w ust. 6. PFRON przekazuje wezwanie wyłącznie pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres
  e-mail samorządu powiatowego podany w zapotrzebowaniu – oraz potwierdza w tym samym dniu wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną w rozmowie telefonicznej z osobą upoważnioną do składania wyjaśnień dotyczących zapotrzebowania.
 8. Decyzję o przyznaniu środków na realizację Modułu III programu podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON.
 9. Z samorządem powiatowym, któremu zostanie powierzona realizacja Modułu III programu, zawierana jest umowa, w której określone są obowiązki oraz uprawnienia stron.
 10. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków.
 11. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III programu określone zostały w Rozdziale X ust. 1 programu.
 12. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu, stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
 13. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III nie podlegają ocenie merytorycznej.
 14. W przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Modułu III programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.
 15. Samorząd powiatowy, który przystąpił do realizacji programu wyznacza do realizacji programu jednostkę organizacyjną samorządu powiatowego właściwą terytorialnie dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej.
Accessibility
Zamknij Zamknij