Zarząd PSONI Koło w Żychlinie składa rodzinie najszczersze wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci Pani Barbary Królikowskiej, wieloletniej członkini i wiceprzewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie informuje, że zatrudni pracownika na zastępstwo.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

Informuje, że zatrudni pracownika na zastępstwo:

– Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie 

(w wymiarze 1 etatu, od dnia 01.02.2021r.)

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, po. 114 z późn. zm.),

5)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika lub inne pokrewne nauki społeczne,

6)      minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

7)      znajomość przepisów ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

8)      umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie.

2. Wymagania dodatkowe

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki,

2)      planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników WTZ oraz urlopów pracowników,

3)      czynny udział w pracach rady programowej WTZ,

4)      efektywna realizacja zadań i celów,

5)      wykonywanie kontroli wewnętrznej,

6)      stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, Zarządem Koła PSONI oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

7)      planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ,

8)      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ,

9)      współdziałanie z Zarządem Koła w zabieganiu o środki pozabudżetowe,

10)    przedkładanie Zarządowi Koła PSONI propozycji rozwoju placówki,

11)    nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,

12)    podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ,

13)    organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

4. Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

5. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2) CV,

3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)  kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, referencje itp.),

 

Dokumenty  należy składać w tymczasowej siedzibie WTZ – ul. Dobrzelińska 6, 99-320 Żychlin od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

 

 

ZAWIADOMIENIE !!!

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie informuje, że od dnia 23 do 30 grudnia 2020r. nie będzie zajęć w warsztacie. Uczestnicy WTZ wykorzystają w okresie Świąt Bożego Narodzenia tj. od 23 do 30 grudnia 2020 roku pozostałe 5 dni z obowiązującej przerwy wakacyjnej.

Pracownicy WTZ w tych dniach wykorzystają odbiór godzin lub pozostały urlop wypoczynkowy z 2020r.

Pozostali pracownicy będą uzupełniać i wypełniać dokumenty dotyczące uczestników i placówki.

W dniu 31 grudnia 2020r. uczestnicy mogą skorzystać z terapii w warsztacie.

Proszę o podanie informacji, kto będzie brał udział w zajęciach.

Osoba do kontaktu Elżbieta Woźniak tel.0-24 2853777 do godz.15 lub kom. 600 588 480.

 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Życzy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Żychlinie

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Życzą Uczestnicy i Pracownicy

Warsztatu Terapii Zajęciowej

PSONI Koło w Żychlinie

Informacja.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie informuje, że od dnia 02.12.2020r. wznawia działalność w trybie stacjonarnym. Uczestnicy mogą korzystać z terapii w warsztacie.

W dniach od 02 do 04 grudnia 2020r. uczestnikom warsztatu wydawane będą paczki świąteczne, które można odebrać osobiście placówce. Uczestnikom, którzy nie odbiorą paczek osobiście, będą dowiezione samochodem warsztatu.

Accessibility
Zamknij Zamknij