POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

§ 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwanym dalej Stowarzy­sze­niem jest organi­zac­ją pozarządową, niedochodową i samo­pomo­cową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów praw­nych.

§ 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół tere­nowych, przemianowa­nego od 1984 roku na Krajowy Komitet Po­mocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Po­mocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

§ 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działa na pod­stawie prawa o sto­warzy­sze­niach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

§ 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Jednostkami terenowymi Stowarzy­szenia są Koła, o których mowa w rozdziale V, a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Koła bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego.

Accessibility
Zamknij Zamknij