Nasza historia

W 1963 roku Ewa i Roman Garliccy z Warszawy wywołali publiczną debatę o pozbawionych edukacji, zatrudnienia i miejsca w społeczeństwie dzieciach, młodzieży i osobach dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

Po odmowie rejestracji samodzielnej organizacji przez władze, utworzyli w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci specjalistyczną strukturę pod nazwą Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

W 1970 roku Komitet, jako ogólnopolska reprezentacja, uzyskał członkostwo w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym.

W 1991 roku Komitet i Koła oddzieliły się od TPD i zarejestrowały w sądzie pozarządową, samopomocową i niedochodową organizacje o nazwie: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.

W grudniu 2016 roku nazwa Stowarzyszenia została zmieniona na POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

Do zadań PSONI należy:

  1. organizowanie różnego rodzaju programów i wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania  do pracy, zatrudnienia, udział w kulturze i rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne itp.);
  2. współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej;
  3. szkolenia rodziców i profesjonalistów;
  4. uświadamianie społeczeństwu, że niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, tak samo jak kolor skóry, płeć, religia, poglądy polityczne czy pochodzenie społeczne, nie mogą być przyczyną dyskryminacji i niechęci do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby te, tak samo jak inni, uprawnione są do korzystania ze wszystkich wolności i praw bez jakiejkolwiek różnicy.

Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest:

  1. dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie;
  2. wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać wspólny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin (Art. 4 Statut PSONI).

Accessibility
Zamknij Zamknij