Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie, informuje, że od dnia 03 do dnia 06 czerwca 2021r. nie będzie zajęć w warsztacie.
Uczestnicy WTZ w dniu 04.06.2021r. wykorzystają pierwszy z 22 dni wolnych od zajęć w 2021r.
Pracownicy WTZ skorzystają w dniu 04.06.2021r. z dnia wolnego oddanego przez Pracodawcę za 01.05.2021r.
Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikowi warsztatu przysługują średnio 22 dni w roku wolne od zajęć (tak zwana przerwa wakacyjna).
Dni wolne zostały wyznaczone w styczniu 2021r. przez kierownika placówki.
Powyższe informacje uzgodniono z Zarządem Koła i PCPR w Kutnie.
Dodatkowych informacji udziela I. Ranachowska tel. 24285 37 77 lub 694936349.

Informacja od Zarządu PSONI – Koło w Żychlinie

Informacja od Zarządu PSONI Koło w Żychlinie

 

Żychlin dn.29.01.2021r.

 

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie, jako jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej, informuje, że od dnia 01 lutego 2021 roku powierzył Pani Iwonie Ranachowskiej obowiązki kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w zastępstwie za nieobecną kierownik WTZ Elżbietę Woźniak, która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, wynikającym z choroby.

Pani Iwona Ranachowska dotychczas pracowała na stanowisku terapeuty w pracowni komputerowo-poligraficznej w WTZ w Żychlinie.

Na stanowisko terapeuty do pracowni komputerowo-poligraficznej zostanie zatrudniony pracownik na zastępstwo.

 

Przewodnicząca Zarządu Koła

Elżbieta Woźniak

ZAWIADOMIENIE !!!

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie informuje, że od dnia 23 do 30 grudnia 2020r. nie będzie zajęć w warsztacie. Uczestnicy WTZ wykorzystają w okresie Świąt Bożego Narodzenia tj. od 23 do 30 grudnia 2020 roku pozostałe 5 dni z obowiązującej przerwy wakacyjnej.

Pracownicy WTZ w tych dniach wykorzystają odbiór godzin lub pozostały urlop wypoczynkowy z 2020r.

Pozostali pracownicy będą uzupełniać i wypełniać dokumenty dotyczące uczestników i placówki.

W dniu 31 grudnia 2020r. uczestnicy mogą skorzystać z terapii w warsztacie.

Proszę o podanie informacji, kto będzie brał udział w zajęciach.

Osoba do kontaktu Elżbieta Woźniak tel.0-24 2853777 do godz.15 lub kom. 600 588 480.

 

Informacja.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie informuje, że od dnia 02.12.2020r. wznawia działalność w trybie stacjonarnym. Uczestnicy mogą korzystać z terapii w warsztacie.

W dniach od 02 do 04 grudnia 2020r. uczestnikom warsztatu wydawane będą paczki świąteczne, które można odebrać osobiście placówce. Uczestnikom, którzy nie odbiorą paczek osobiście, będą dowiezione samochodem warsztatu.

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie informuje, że w dniu 13.X.2020r. została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UMOWA nr UEB/000049/05/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Grantobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w Procedurze dotyczącej realizacji projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Accessibility
Zamknij Zamknij