Kondolencje

„Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną…”
Ze smutkiem przyjęliśmy widomość o śmierci Pana Zdzisława Durki,
męża Pani Henryki pracownicy PSONI Koło w Żychlinie
Msza święta żałobna odprawiona zostanie dn. 05.07.2022 roku o godzinie 14.00 w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
Łącząc się w żałobie i smutku, składamy wyrazy współczucia i słowa otuchy rodzinie i bliskim zmarłego Zarząd, Członkowie, Pracownicy, Uczestnicy WTZ Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

Informacja !!!

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2022 roku (poniedziałek) placówka Warsztat Terapii zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie będzie nieczynna.
Uczestnicy WTZ wykorzystują drugi dzień wolny z przysługujących im 22 dni wolnych od zajęć w 2022 roku, zgodnie z Rozporządzeniem M.P. i Ps.
Pracownicy skorzystają z urlopów własnych.

Informacja o przerwie dla uczestników WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie, informuje, że od dnia 27 grudnia do dnia 31 grudnia 2021r. nie będzie zajęć terapeutycznych dla uczestników WTZ- Żychlin.

Uczestnicy WTZ w tym okresie wykorzystają ostatnie 5 dni z 22 dni wolnych od zajęć przysługujących w roku 2021, co jest zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra GP i Ps.

Rada Programowa w tym okresie opracowuje dokumentację warsztatową (Oceny postępów w rehabilitacji społecznej i zawodowej Uczestnika WTZ).

Wznowienie zajęć w Warsztacie od 3 stycznia 2022 roku.

Kierownik WTZ Iwona Ranachowska

Komunikat o rekrutacji

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

 ogłasza rekrutację na stanowisko:

– Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie 

(w wymiarze 1 etatu, od dnia 01.09.2021r.)

 1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, po. 114 z późn. zm.),

5)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia  lub inne pokrewne nauki społeczne,

6)      minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

7)      znajomość przepisów ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

8)      umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie.

 1. Wymagania dodatkowe

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki,

2)      planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników WTZ oraz urlopów pracowników,

3)      czynny udział w pracach rady programowej WTZ,

4)      efektywna realizacja zadań i celów,

5)      wykonywanie kontroli wewnętrznej,

6)      stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, Zarządem Koła PSONI oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

7)      planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ,

8)      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ,

9)      współdziałanie z Zarządem Koła w zabieganiu o środki pozabudżetowe,

10)    przedkładanie Zarządowi Koła PSONI propozycji rozwoju placówki,

11)    nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,

12)    podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ,

13)    organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

 1. Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

 1. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2) CV,

3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)  kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, referencje itp.),

 

DOKUMENTY  NALEŻY SKŁADAĆ:

 • Adres mailowy:  zk.zychlin@psoni.org.pl
 • Kontakt telefoniczny: 600 588 480
 • Od 16 sierpnia 2021 w siedzibie WTZ – ul. Dobrzelińska 6,
  99-320 Żychlin (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
 • Kontakt telefoniczny (od 16.08.2021): (24) 285 37 77

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

 

OGŁOSZENIE O PRACY

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Żychlinie

POSZUKUJE DWÓCH PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

– zatrudnienie na umowę o pracę: do pracowni stolarsko-modelarskiej

– zatrudnienie na umowę w zastępstwie: do pracowni umiejętności społecznych
i zawodowych

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie policealne lub wyższe o kierunku terapia zajęciowa, pedagogika specjalna

DOKUMENTY  NALEŻY SKŁADAĆ:

 • Adres mailowy:   zk.zychlin@psoni.org.pl
 • Kontakt telefoniczny: 600 588 480
 • Od 16 sierpnia 2021 w siedzibie WTZ – ul. Dobrzelińska 6,
  99-320 Żychlin (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)
 • Kontakt telefoniczny (od 16.08.2021): (24) 285 37 77

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Żychlinie, informuje, że od dnia 03 do dnia 06 czerwca 2021r. nie będzie zajęć w warsztacie.
Uczestnicy WTZ w dniu 04.06.2021r. wykorzystają pierwszy z 22 dni wolnych od zajęć w 2021r.
Pracownicy WTZ skorzystają w dniu 04.06.2021r. z dnia wolnego oddanego przez Pracodawcę za 01.05.2021r.
Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikowi warsztatu przysługują średnio 22 dni w roku wolne od zajęć (tak zwana przerwa wakacyjna).
Dni wolne zostały wyznaczone w styczniu 2021r. przez kierownika placówki.
Powyższe informacje uzgodniono z Zarządem Koła i PCPR w Kutnie.
Dodatkowych informacji udziela I. Ranachowska tel. 24285 37 77 lub 694936349.
Accessibility
Zamknij Zamknij