Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie informuje, że w dniu 13.X.2020r. została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UMOWA nr UEB/000049/05/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Grantobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w Procedurze dotyczącej realizacji projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Accessibility
Zamknij Zamknij